நமது பார்வை
Nov10

நமது பார்வை

கல்லூரி இஸ்லாமிய அறிஞர்கள், குர்ஆன் மற்றும் சுன்னா பெறப்பட்ட மிதமான கருத்தியலின் அடிப்படையில் சுய, குடும்பம், சமூகம் மற்றும் மனித நன்மைக்காக நேர்மறையான மாற்றம் ….

Read More