எங்கள் நோக்கம்

கல்லூரி கடமைப்பட்டுள்ளது: -உங்கள்: கி வெளிப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் விஞ்ஞான அறிவு வழங்கும்., தங்கும். மற்றும் ஆராய்ச்சி திட்டங்கள். பயிற்சி, பயிற்சி பட்டறைகள், கருத்தரங்குகள் மற்றும் யீவீமீறீபீஷ்ஷீக்ஷீளீs மூலம் பல்வேறு தேவையான திறன்களை வளர்க்க கண்டிருந்திருந்தது. நவீன அறிவியல் கற்பித்தல் முறை ஏற்றுக்கொண்டதன் மூலம் மாணவர்கள் பகுப்பாய்வு மற்றும் நுணுக்கமான சிந்தனை அபிவிருத்தி கண்டிருந்திருந்தது.

Author: admin_kashifulhuda

Share This Post On