நமது பார்வை

கல்லூரி இஸ்லாமிய அறிஞர்கள், குர்ஆன் மற்றும் சுன்னா பெறப்பட்ட மிதமான கருத்தியலின் அடிப்படையில் சுய, குடும்பம், சமூகம் மற்றும் மனித நன்மைக்காக நேர்மறையான மாற்றம் கொண்டுவரக்கூடிய ஊக்குவிக்க இஸ்லாமியக் கற்கைகள் துறையில் ஒரு முன்னோடியாக இருக்க முன்னோக்கி தெரிகிறது.

Author: admin_kashifulhuda

Share This Post On